Skip to main content
Новини

ПОКАНА За свикване на извънредно общо събрание на сдружение “КОСОВСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КОСОВСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА“,

С настоящата покана на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.18 от Устава на Сдружение „Косовско-българска търговска камара“, с ЕИК 207423819, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Г. С. Раковски №111, ет. 1 /Мецанин/, интернет страница: rkrbcc.org Ви каня да вземете участие в извънредно заседание на Общото събрание на Сдружението, което се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 21.06.2024, от 11:00 часа на адрес: 1000 София, ул. Г.С.Раковски в присъствен формат, като може да бъде осигурена и електронна видео-конферентна връзка през платформата Zoom, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за освобождаване като членове на Управителния съвет на Яна Енчева Топалова и Аяд Жиечи и заличаването им в ТР и РЮЛНЦ по тяхна молба.
  2. Избор на нов член на Управителния съвет
  3. Изслушване и приемане на финансовия и организационен отчет за 2023 г. на УС за дейността на Камарата.
  4. Вземане на решение за даване на съгласие за учредяване на търговско дружество, с правна форма ЕООД, с едноличен собственик на капитала на Сдружение „Косовско-българска търговска камара“.
  5. Разни

Ако желаете да присъствате на заседанието на Общото събрание, чрез видеовръзка, може да бъде осигурено участието на членовете чрез електронна видео-конферентна връзка, осигуряващ пренос на изображение и звук, през платформата zoom, като  заявите имейл адрес, на който да получите линк.

Адрес за обратна връзка: гр. София, ул. Г.С. Раковски 111, ет.1, e-mail: office@rkrbcc.org

Дата:12.06.2024 г.                             Томислав Цолов – Председател на УС на КБТК

Close Menu