Skip to main content

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Дейности по проекта:

Проектът предвижда изпълнението на 9 дейности:

Разработване на Методика за оценка на лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, съдържаща специализирани критерии за оценка на състоянието им.

 1. Създаване и подготовка на екипите, които ще извършват индивидуалните оценки и плановете на лицата, настанени в специализираните институции и държавните психиатрични болници.
 2. Извършване на оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на лицата, настанени в определените за закриване специализирани институции и на лицата, трайно настанени в ДПБ по социални индикации.
 3. Разработване на Методика за закриване на всички специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания и на Методика за реформиране на домовете за стари хора.
 4. Подготовка за извеждане и преместване в новите услуги на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост от специализираните институции, определени за закриване.
 5. Осигуряване на подкрепа и супервизия на екипите за извършване на индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа и на персонала на специализираните институции до окончателното им закриване.
 6. Мерки за повишаване на капацитета на системата – разработване на обучителни пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система по програми за социална работа с хора с психични разстройства и с умствена изостаналост.
 7. Изготвяне на анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора, с цел планиране на втория етап на деинституционализацията на хората с увреждания и на старите хора. Изготвяне на анализ на изпълнението на плана за действие 2018-2021 г. за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа.
 8. Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия и извършване на социологическо проучване относно нагласите на обществото към лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост.
 9. Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия и извършване на социологическо проучване относно нагласите на обществото към лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост.

 

Към 10.02.2023 г. : са изпълнени дейности 1,2,3,4,6,8,9.

Проектът предвижда закриването на

5 специализирани институции за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР) в:

 • Община Струмяни – с. Раздол;
 • Община Малко Търново – с. Заберново;
 • Община Дряново – с. Радовци;
 • Община Своге – Местност „Свражен“, гара Лакатник;
 • Община Тополовград – с. Радовец;

5 специализирани институции за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) в:

 • Община Велико Търново – с. Пчелище;
 • Община Кюстендил – с. Преколница;
 • Столична община – с. Подгумер;
 • Община Шумен – с. Лозево;
 • Община Сливен – местност „Качулка“
Close Menu